Giá FPT BUK 55 và Thông số

So sánh giá FPT BUK 55