Grasso GS 1-208 & Thông số

So sánh giá Grasso GS 1-208