Điều Khoản và Điều Kiện - Cập nhật mới nhất: 01/04/2020

Điều Khoản và Điều Kiện này áp dụng cho tất cả Thương nhân cam kết và ủy quyền cho iPrice Group Sdn Bhd., mã số doanh nghiệp 201401037809 (1113954-D) (“iPrice”) liệt kê, quảng bá và tiếp thị hàng hóa và/ hoặc chương trình khuyến mãi của họ. Bằng cách ký Thỏa Thuận Hợp Tác, bạn được coi là đã đọc và chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện nêu trong tài liệu này. iPrice Group Sdn Bhd có thể sửa đổi và cập nhật các điều khoản tùy từng thời điểm và iPrice Group Sdn Bhd có thể thông báo cho bạn về sự thay đổi đó qua trang web của chúng tôi. Theo Thỏa thuận này, việc bạn đồng ý tiếp tục tham gia và ủy quyền cho iPrice biểu thị sự chấp thuận của bạn đối với các thay đổi và bất kỳ cập nhật nào đối với các Điều Khoản và Điều Kiện được đề cập trong đó.

1. Chỉ Định và Ủy Quyền. iPrice vận hành các trang web của mình để tổng hợp và liệt kê (i) hàng hoá và sản phẩm tiêu dùng (“Hàng hoá”) có sẵn để bán và (ii) mã khuyến mại và các chương trình khuyến mãi khác (“Khuyến mại”) do các sàn thương mại điện tử trực tuyến khác nhau cung cấp. Theo Thỏa thuận này, Thương nhân cam kết và ủy quyền cho iPrice và iPrice đồng ý: (a) liệt kê Hàng hóa có sẵn để bán trên trang web của Thương nhân, trên trang web của iPrice và bất kỳ kênh quảng cáo của bên thứ ba nào khác (“Trang web của Bên liên quan”), trang web hoặc cách thức (dù trực tuyến hay ngoại tuyến)) khi iPrice cho là phù hợp; và (b) quảng bá, tiếp thị và liệt kê các Khuyến mại do Thương nhân cung cấp sao cho những người truy cập trang web của iPrice hoặc trang web của Bên liên quan (“Khách truy cập”) nhấp vào Hàng hóa và Khuyến mại sẽ được chuyển hướng đến (các) trang web của Thương nhân (gọi chung là “Dịch vụ iPrice”). Vì lý do này, Thương nhân sẽ trả cho iPrice một khoản hoa hồng (được định nghĩa trong Mục 2 bên dưới) cho mỗi lần mua Hàng hóa và/ hoặc Khuyến mãi được ký kết giữa Khách truy cập và Thương nhân (“Giao dịch”) trong thời gian tồn tại của cookie

2. Hoa Hồng. iPrice sẽ xuất hoá đơn hàng tháng cho Thương nhân đối với các Giao dịch diễn ra trong tháng dựa trên giao diện báo cáo của iPrice, sẽ phản ánh tổng số tiền Hoa hồng nợ và phải trả cho iPrice (“(Các) hóa đơn”) trừ khi số tiền Hoa hồng phải trả dưới 100 RM; hoặc khi iPrice chưa nhận được biên bản đối soát từ Thương nhân để xuất hoá đơn, trong những trường hợp này, iPrice sẽ xuất hoá đơn càng sớm càng tốt. Các hóa đơn phải được thanh toán đầy đủ trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày lập hóa đơn. Phí thanh toán chậm sẽ phát sinh trên các hóa đơn thanh toán sau ngày đến hạn với tỷ lệ một phẩy năm phần trăm (1,5%) mỗi tháng được tính trên số tiền chưa thanh toán đến hạn và phải trả cho đến khi iPrice nhận được thanh toán. Thương nhân phải chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế cần thiết bao gồm thuế khấu trừ, phí ngân hàng hoặc các khoản thanh toán khác có thể được yêu cầu hoặc áp đặt, sao cho tổng số tiền Hoa hồng quy định trong Hóa đơn được thanh toán đầy đủ.

3. Tích Hợp Kỹ Thuật và Nội Dung 3.1. Thương nhân sẽ cung cấp cho iPrice các dữ liệu sản phẩm, thông tin và mô tả về Hàng hóa và Khuyến mại (“Nội dung”) có sẵn trên trang web của Thương nhân. 3.2. Thương nhân tuyên bố và đảm bảo rằng họ là chủ sở hữu của Nội dung hoặc có quyền hợp pháp để sử dụng Nội dung theo giấy phép hoặc theo cách khác. Thương nhân sẽ tuyên bố và đảm bảo rằng không có nội dung nào trong Nội dung được gửi cho chúng tôi dưới đây là vi phạm, sai sự thật, có hại, lạm dụng, gây hiểu lầm, tục tĩu, thù địch, bị phản đối về mặt phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc, miệt thị, nói xấu, bôi nhọ, vu khống, bất hợp pháp, quấy rối hoặc đe dọa. 3.3. Thương nhân cấp quyền sử dụng, tái tạo, chia sẻ (miễn phí) Nội dung liên quan đến Thỏa thuận này theo bất kỳ cách nào (bao gồm quảng cáo trên các kênh, trang web hoặc cách thức quảng cáo của bên thứ ba (dù trực tuyến hay ngoại tuyến) ví dụ, quảng bá sản phẩm của bạn thông qua bản tin, Facebook và các kênh truyền thông xã hội khác của chúng tôi) và sẽ bồi thường cho iPrice bất kỳ tổn thất, thiệt hại, phí, chi phí nào hoặc bất kỳ hoặc tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hành động hoặc thủ tục tố tụng do bên thứ ba đưa ra do Thương nhân vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này liên quan đến Nội dung. 3.4. Thương nhân cũng ủy quyền và cho phép iPrice thu thập dữ liệu từ (các) trang web của Thương nhân để biết thông tin sản phẩm có liên quan phục vụ các mục đích của Thỏa thuận này. 3.5. Để Thương nhân có thể đo lường các Giao dịch từ Khách truy cập mà iPrice chuyển hướng, Thương nhân cần triển khai hệ thống theo dõi chuyển đổi trên trang xác nhận đơn hàng hoặc Thương nhân sẽ cung cấp cho iPrice các phương pháp khác để theo dõi chuyển đổi. iPrice sẽ tiến hành kiểm tra quá trình tích hợp bằng cách xác thực phương pháp theo dõi do Thương nhân cung cấp.

4. Báo Cáo. iPrice sẽ cung cấp báo cáo hiệu suất cho Thương nhân hoặc iPrice sẽ cung cấp cho Thương nhân quyền truy cập vào giao diện báo cáo của iPrice. Báo cáo hiệu suất hoặc giao diện báo cáo nêu rõ số lần nhấp chuột mà iPrice đã chuyển hướng đến (các) trang web của Thương nhân trong một khung thời gian nhất định và Hoa hồng tương ứng.

5. Kiểm Tra Xác Nhận. Trước khi iPrice cung cấp Dịch vụ cho Thương nhân, iPrice sẽ kiểm tra và xác thực hệ thống thanh toán trên web của bạn hoặc iPrice sẽ yêu cầu Thương nhân tiến hành mua thử sản phẩm và cung cấp cho iPrice các bằng chứng kiểm tra và xác thực. Nếu iPrice tiến hành mua thử sản phẩm, quy trình thử nghiệm sẽ được tiến hành cho một loạt Hàng hóa được xác định theo Thỏa thuận này và được chúng tôi chọn ngẫu nhiên. Khi được thông báo về kết quả của các giao dịch thử nghiệm, bạn đồng ý hủy các giao dịch thử nghiệm ngay lập tức và/ hoặc hoàn lại khoản thanh toán đã thực hiện cho iPrice. Nếu bạn không hủy (các) giao dịch đã hoàn tất thành công đã được thông báo cho bạn, bạn đồng ý hoàn trả đầy đủ cho iPrice các giao dịch được thực hiện trong thời gian thử nghiệm, trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi thông báo cho bạn về kết quả của giao dịch thử nghiệm. Do đó, iPrice sẽ không lập hoá đơn cho Thương nhân về khoản hoa hồng từ giao dịch thử nghiệm. Bản tóm tắt giao dịch thử nghiệm sẽ được gửi qua email cho bạn dưới dạng tài liệu tham khảo chính thức cho các đơn đặt hàng thử nghiệm cho mục đích thanh toán và ghi chép của bạn. Tất cả các giao dịch thử nghiệm sẽ được thực hiện bằng địa chỉ email sau: .

6. Tuyên Bố và Bảo Đảm của Thương Nhân. Thương nhân tuyên bố và đảm bảo với iPrice rằng: (a) bạn là một tổ chức, được tổ chức hợp lệ, tồn tại hợp lệ và ở tình trạng tốt theo luật hiện hành; (b) bạn có tất cả các quyền, năng lực và thẩm quyền cần thiết để ký kết Thỏa thuận này và thực hiện các nghĩa vụ của mình và cấp các quyền, giấy phép và ủy quyền được cấp tại đây và nếu bạn là đại lý hoặc đại diện và thay mặt cho một công ty hoặc pháp nhân khác, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền và có thể ràng buộc công ty hoặc pháp nhân đó với Thỏa thuận này một cách hợp pháp;

7. Bồi Thường. Bạn, với tư cách là Thương nhân hoặc với tư cách là đại diện và thay mặt Thương nhân (nếu thích hợp) đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho chúng tôi và các Chi nhánh của chúng tôi và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người kế nhiệm, người được giao nhiệm vụ và đại diện tương ứng của mỗi Bên (“Bên được bồi thường”) vô hại khỏi tất cả các phí tổn, mất mát, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, phán quyết và chi phí (bao gồm phí luật sư và các chuyên gia khác hợp lý), phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ khiếu nại, kiện, yêu cầu, hành động, thủ tục hoặc trách nhiệm pháp lý nào dưới bất kỳ hình thức hoặc bản chất nào trong phạm vi (bất kỳ và tất cả đều là “Khiếu nại”) phát sinh hoặc là kết quả của: (a) việc bạn ký kết Thỏa thuận này; (b) vi phạm của bạn, bị cáo buộc là vi phạm hoặc bỏ qua bất kỳ tuyên bố, bảo hành hoặc nghĩa vụ nào trong Thỏa thuận này; (c) việc bạn trưng bày bất kỳ Hàng hóa hoặc Khuyến mại nào; hoặc (d) bất kỳ trang web, hình ảnh, mô tả hoặc nội dung, tài liệu và thông tin khác mà Hàng hóa liên kết đến hoặc có trong thông tin sản phẩm bạn gửi, bao gồm mọi Khiếu nại về vi phạm thực tế hoặc bị cáo buộc hoặc chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào. Bên được bồi thường sẽ thông báo ngay cho bạn về bất kỳ khiếu nại, tổn thất hoặc yêu cầu bằng văn bản nào mà bạn phải chịu trách nhiệm theo Thỏa thuận này. Theo quyết định của chúng tôi, bạn có quyền kiểm soát việc bào chữa và giải quyết bất kỳ Khiếu nại nào mà bạn phải bồi thường (với điều kiện là bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể chọn tiếp quản việc bào chữa và giải quyết bất kỳ Khiếu nại đó). Trong mọi trường hợp, bạn không được giải quyết bất kỳ Khiếu nại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Đối với các mục đích của Thỏa thuận này, “Bên liên quan” có nghĩa là bất kỳ pháp nhân nào kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, được kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung của iPrice. “Quyền kiểm soát” theo các mục đích của định nghĩa này có nghĩa là quyền sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với hơn 50% quyền biểu quyết của iPrice.

8. Từ Chối Trách Nhiệm. Các cơ sở (Dịch vụ, trang web và/ hoặc hệ thống liên quan của iPrice) do iPrice cung cấp theo Thỏa thuận này bao gồm tất cả phần mềm, chức năng, tài liệu và thông tin có sẵn hoặc liên quan đến Thỏa thuận này được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”. iPrice không đảm bảo rằng các cơ sở, trang web hoặc bất kỳ chức năng nào khác theo mục đích của mình sẽ đáp ứng các yêu cầu của Thương nhân, luôn sẵn sàng, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi và iPrice sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ sự gián đoạn hoặc sai sót nào. iPrice từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào do bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ bên thứ ba nào gây ra.

9. Giới Hạn Trách Nhiệm. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả nào hoặc bất kỳ tổn thất nào về doanh thu, lợi thế thương mại, lợi nhuận, dữ liệu hoặc thiệt hại phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này cho dù hành động đó là theo hợp đồng hay sai trái, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của iPrice đối với Bên kia về tất cả các khiếu nại, yêu cầu và thủ tục phát sinh theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này (cho dù vì sơ suất hay bất kỳ hành vi sai trái nào khác, vi phạm hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ theo luật định, trình bày sai, vi phạm thoái thác cá nhân, hoặc bằng cách khác) sẽ bị giới hạn ở tổng số tiền tương đương với một (1) tháng Hoa hồng phải trả trước khi khiếu nại.

10. Chấm Dứt. Bất kỳ lúc nào trong Thời hạn của Thỏa thuận, mỗi Bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách cung cấp thông báo trước một (1) tháng bằng văn bản cho Bên kia

11. Bảo Mật. 11.1 Tất cả thông tin bí mật do một Bên tiết lộ (“Bên tiết lộ”) theo Thỏa thuận này và được chỉ định tại thời điểm tiết lộ phải được Bên kia (“Bên nhận”) tin tưởng và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài sự cho phép rõ ràng theo Thỏa thuận này. Bất kể được đánh dấu hoặc nhận biết, bất kỳ thông tin nào mà Bên nhận biết hoặc lẽ ra phải biết, trong các trường hợp, được coi là bí mật hoặc thuộc quyền sở hữu của Bên tiết lộ cũng sẽ được coi là thông tin bí mật của Bên tiết lộ. 11.2 Bên nhận chỉ được phép tiết lộ Thông tin bí mật của Bên tiết lộ cho nhân viên, cố vấn, nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tiềm năng của Bên nhận, những người cần biết Thông tin bí mật đó, với điều kiện các bên đó phải chịu trách nhiệm bảo mật đúng theo nghĩa vụ của Bên nhận dưới đây. Bên nhận phải chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm nào đối với nghĩa vụ bảo mật của chính mình hoặc các bên đó. 11.3 Các Bên sẽ coi sự tồn tại và nội dung của Thỏa thuận này là Thông tin Bí mật của Bên kia và tuân thủ nghĩa vụ bảo mật được quy định tại Điều 11. 11.4 Các nghĩa vụ của Khoản 11 sẽ không áp dụng đối với thông tin: (a) thuộc phạm vi công cộng tại thời điểm tiết lộ cho Bên nhận; (b) trở thành một phần của miền công cộng sau khi tiết lộ, bằng cách xuất bản hoặc cách khác, không do lỗi của Bên nhận; (c) thuộc quyền sở hữu của Bên nhận tại thời điểm tiết lộ cho Bên nhận, mà không có được từ Bên tiết lộ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; (d) Bên nhận tiếp thu từ nghiên cứu và phát triển của chính mình, không phụ thuộc vào việc tiết lộ của Bên tiết lộ; (e) Bên nhận nhận được từ bên thứ ba có quyền tiết lộ thông tin đó mà không có bất kỳ hạn chế nào về bảo mật; hoặc (f) được tiết lộ tuân theo thủ tục hành chính hoặc tư pháp hiện hành, với điều kiện là Bên nhận phải thông báo cho Bên tiết lộ về việc tiết lộ được yêu cầu đó, ngay lập tức và bằng văn bản. 11.5 Mỗi Bên công nhận và thừa nhận rằng Bên không vi phạm sẽ không có bất kỳ biện pháp xử lý thích hợp nào theo pháp luật đối với việc Bên vi phạm vi phạm bất kỳ một hoặc nhiều nghĩa vụ của mình có trong Khoản 11, và đồng ý rằng trong trường hợp xảy ra bất kỳ vi phạm thực tế hoặc tiềm ẩn nào đó, ngoài các biện pháp khắc phục khác có thể khả dụng, Bên không vi phạm có thể đệ trình đơn kiện một cách hợp tình hợp lý để yêu cầu Bên kia vi phạm chịu trách nhiệm về vi phạm đó.

12. Bảo Vệ Dữ Liệu. Mỗi Bên cam kết với bên kia rằng mình sẽ tuân thủ tất cả các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành liên quan đến các nghĩa vụ của họ theo Thỏa thuận này.

13. Sở Hữu Trí Tuệ. Theo Thỏa thuận này, các Bên thừa nhận và đồng ý rằng, mỗi Bên sẽ giữ tất cả các quyền đối với bằng sáng chế, đơn đăng ký sáng chế, tiết lộ bằng sáng chế, phát minh và cải tiến của mình (cho dù có thể được cấp bằng sáng chế hay không), bản quyền và các tác phẩm có bản quyền (bao gồm cả các chương trình máy tính) và đăng ký và ứng dụng, bao gồm các phần mềm, chương trình cơ sở hoặc mã nguồn, bí mật kinh doanh, bí quyết, quyền cơ sở dữ liệu, bản vẽ và tất cả các hình thức sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu khác (gọi chung là “Sở hữu trí tuệ”) được tạo ra, phát triển hoặc hình thành trước Ngày có hiệu lực hoặc ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ dưới đây và trong mỗi trường hợp, không sử dụng hoặc truy cập vào bất kỳ Thông tin bí mật nào của Bên kia.

14. Thông Báo. Mọi thông báo, hóa đơn, yêu cầu hoặc tài liệu hoặc thông tin liên lạc khác được cung cấp theo Thỏa thuận này sẽ được lập thành văn bản và bằng tiếng Anh, có thể được đưa ra hoặc gửi bằng cách: (a) giao nhận tận tay hoặc chuyển phát nhanh, trong trường hợp đó, thông báo sẽ được coi là đã được giao ngay khi giao nhận; (b) bưu phẩm bảo đảm, dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ bưu chính nhanh khác, trong trường hợp đó, thông báo sẽ được coi là đã được chuyển trong vòng 7 (bảy) ngày kể từ ngày được bỏ vào hòm thư; hoặc (c) thư điện tử, trong trường hợp đó, thông báo sẽ được coi là đã được gửi vào thời điểm được gửi cho bên kia tại địa chỉ hoặc địa chỉ email như đã nêu trong Thỏa thuận cộng tác và có thể được bên kia cập nhật tùy từng thời điểm.

15. Điều Khoản Chung

15.1 Hiệu Lực Từng Phần: Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu một trong số các Điều Khoản và Điều Kiện này bị coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được coi là bị loại bỏ và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác.

15.2 Không Thể Chuyển Nhượng: Thương nhân không được chuyển giao, chuyển nhượng hoặc vô hiệu hóa bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của iPrice.

15.3 Trì Hoãn và Từ Bỏ: Việc trì hoãn thực thi bất kỳ quyền nào theo các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ không cản trở hoặc ngăn cấm Bên đó thực thi quyền đó. Việc một Bên không thực thi bất kỳ quyền nào của mình theo thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ quyền đó hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác dành cho Bên đó.

15.4 Trường Hợp Bất Khả Kháng. Các bên sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với chậm trễ trong việc thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này nếu chậm trễ hoặc thất bại đó là do nguyên nhân bất khả kháng, chẳng hạn như rối loạn dân sự, hành động quân sự, chiến tranh, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt và thiên tai khác và các trường hợp khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Bên được đề cập. Trong trường hợp đó, Bên đó sẽ ngay lập tức gửi thông báo bằng văn bản cho Bên kia về sự tồn tại của nguyên nhân hoặc sự kiện đó và khả năng trì hoãn để được công bố theo quy định này. Ngay sau khi các trường hợp đó chấm dứt, Bên được miễn nghĩa vụ sẽ tiếp tục các cam kết của mình theo Thỏa thuận này. Nếu tình hình tiếp tục kéo dài hơn một (1) tháng, một trong hai Bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này khi có thông báo bằng văn bản cho Bên kia. Trong những trường hợp này, các Bên sẽ không chịu trách nhiệm với nhau về mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí và phí tổn do sự kiện Bất khả kháng gây ra.

15.5 Không Có Quan Hệ Đối Tác: Không có Điều Khoản và Điều Kiện nào trong Điều Khoản và Điều Kiện này cấu thành mối quan hệ đối tác, liên doanh hoặc mối quan hệ khác giữa các Bên và không Bên nào đóng vai trò là đại lý, đại diện hoặc liên kết với Bên kia. Không Bên nào có quyền, quyền hạn hoặc thẩm quyền để ràng buộc Bên kia.

15.6 Toàn Bộ Thỏa Thuận: Điều Khoản và Điều Kiện này bao gồm tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện đã được thỏa thuận giữa các Bên về vấn đề này và thay thế tất cả các tuyên bố, bảo đảm, thỏa thuận và cam kết trước đó giữa các Bên.

15.7 Hiệu Lực Của Thỏa Thuận: Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ ràng buộc các bên và những người kế thừa tương ứng của họ.

15.8 Luật Điều Chỉnh: Thỏa thuận hợp tác và các Điều Khoản và Điều Kiện tương ứng này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Malaysia. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này, cả hai Bên đồng ý hợp tác một cách thiện chí để giải quyết trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo tranh chấp chính thức được gửi cho Bên kia (“Thời gian hòa giải”). Nếu tranh chấp đó không được giải quyết trong Thời gian hòa giải, các Bên theo Thỏa thuận này sẽ đưa tranh chấp lên cơ quan Tòa án Malaysia để phân xử.